Loading...

Searching for a real life

Hello everyone!
I'm trying to re find myself in real, to exit from my comfort zone, to find real people who can meet me face to face. I feel online community has something is not complete. I finished to read outloud, my voice is in danger. I have to use it carrefully and very few.
Maybe I'll write something.
Be good,
CataThursday, July 29, 2010

Vocabulary English - Romanian

Vocabulary,
After listening 7 rules on page: LearnRealEnglish


I started to put here every day one or two phrases which I receive from Speaking24


I think could be a good exercise for me and useful for you. See you .

There's no coffee - would you like a cup of tea instead?
(Nu avem cafea - doriţi o ceaşcă de ceai în schimb?)

You can go instead of me, if you want.
(Puteţi merge în locul meu, dacă doriţi.)

Three hours is quite a chunk out of my working day.
(Trei ore sunt o porţie destulă pentru o zi de lucru.)

People get furious with the long queues at the checkout.
(Oamenii devin furioşi la cozi lungi la casă.)

Every time I pay at the checkout I realize how expensive life is.
(De fiecare dată când plătesc la casă îmi dau seama cât de scumpă este viaţa.)

We were unable to funding and therefore had to abandon the project.
(Am fost în imposibilitatea de a obţine finanţare şi, prin urmare, a trebuit să abandonăm proiectul.)

They walked slowly through the woods.
(Ei au mers încet prin pădure.)

After 20 years of mariage, they're still deeply in love.
(După 20 de ani de căsătorie, ei sunt încă profund îndrăgostiţi.)

Experiments and measurements carried out on a human must be very precise. Any mistake could be fatal.
(Experimentele şi măsurătorile făcute pe oameni trebuie să fie foarte precise. Orice greşeală poate fi fatală.)

He is very precise in his calculations. That's why he rarely makes mistakes.
(El este foarte precis in calculele sale. De asta el face greşeli foarte rar.)

Now that the children are settled at school, we don't really want to move again.
(Acum acest copil s-a obişnuit cu şcoala, noi într-adevăr nu vrem să ne mutăm din nou.)

Have you already settled down in your new school ?
(Te-ai obişnuit cu noua ta şcoală?)

How are you settling down as a wife and mother? Is there anything I can help you with?
(Cum te-ai obişnuit să fii soţie şi mamă? Te pot ajuta cu ceva?)

My New Year's resolution was to give up smoking and start living a healthier life.
(Hotărârea mea de anul nou a fost să renunţ la fumat şi să încep o viaţă sănătoasă.)

I tried so hard to discourage her from marrying him, but she was so stubborn that I fianly gave up.
(Am încercat atât de greu să o descurajez să se mărite cu el, dar ea a fost aşa de încăpăţânată că până la urmă am renunţat.)


He had never locked the door for a night before there was a burglary in his flat. (El niciodată nu închidea uşa noaptea înainte de spargerea care a fost in apartamentul său.)

Pirates locked all their treasure in a chest.
(Piraţii au închis toată comoara lor într-o ladă).

Are you familiar with Tennyson's poetry? I think he's a great poet. (Eşti familiarizat cu poezia lui Tennyson? Cred că este un mare poet.)

Your face seems familiar to me. Have we ever met before?
(Faţa ta mi se pare cunoscută. Ne-am mai întâlnit înainte ?)

There are many customs on St Andrew's Day, but they vary a lot from country to country. (Sunt multe tradiţii în Ziua de Sfântu' Andrei, dar ele diferă mult de la ţară la ţară.)

I cannot understand some ancient tribal customs. They were so brutal. (Nu am înţeles unele tradiţii ale triburilor străvechi. Erau atât de brutale.)

She sat down staring into space and I knew she was deeply thinking about what had happened that day.
(Ea s-a aşezat jos uitându-se în gol şi am ştiut că se gândea adânc la ce s-a întâmplat în această zi.)

The guy in the corner is staring at you all the time. Do you know him? (Băiatul din colţ se holbează la tine tot timpul. Îl cunoşti ?)

If you want to sell your car, you'll probably have to draw up a sales contract. (Dacă vrei să-ţi vinzi maşina, probabil va trebui să întocmeşti un contract de vânzare.)

I'd rather sign the employment contract as soon as possible not to be cheated and paid nothing. (Aş semna contractul de muncă cât de repede e posibil nu să fiu înşelat şi să nu fiu plătit.)

Your bus ticket is valid for three months starting now.
(Biletul dumneavoastră de autobuz este valabil trei luni începând de acum.)

I'm sorry, Sir, we must keep your car. Your driving license is not longer valid. (Îmi pare rău, domnule, trebuie să vă luăm maşina. Permisul dumneavoastră de conducere nu mai este valabil.)

Her flat was burnt in revenge for informing the police on what she saw last night. (Apartamentul ei a fost ars ca răzbunare că a informat poliţia despre ce a văzut noaptea trecută.)

All he wants now is to take revenge on whoever killed his beloved wife. (Tot ce vrea acum este să se răzbune pe cine i-a ucis iubita lui soţie.)

I was spellbound when I saw a herd of elephants of about 30 drinking water from the lake. (Am fost frapat cand am văzut o turmă de aproximativ 30 de elefanţi cum beau apă din lac.)

Why do you always follow the herd? It's high time you thought of yourself and did what you really want!
(De ce totdeauna urmăreşti turma? Este timpul să te gândeşti la tine însutţi şi să faci ce vrei cu adevărat!)

Do you believe in unhappy souls that wander over the earth trying to find peace?
Tu crezi în sufletele nefericite care rătăcesc pe pământ încercând să găsească liniştea?)

He was a man of honour. I am sure that his soul down upon us from heaven.
(El a fost un om de onoare. Sunt sigur că sufletul său coboară la noi din rai.)
She will be looking after my baby when I'm at work. (Ea va avea grijă de copilaşul meu când voi fi la muncă.)

Will you look after my business if I die? (Vei avea grijă de afacerile mele dacă mor?)

All the passengers drowned in the shipwreck. (Toţi pasagerii s-au înecat în naufragiu.)

She drowned in the lake. It is believed to have been an accident, but some people say that it's her husband that drowned her.
(Ea s-a înecat în lac. Se crede că a fost un accident, dar câţiva oameni spun că soţul ei a înnecat-o.)

Many days have passed since the days we were together, but I still remember him and weep at nights.
Au trecut multe zile de când am fost împreună, dar încă mi-l amintesc şi plâng nopţile.)

Why are you weeping? What these tears on your cheeks mean? (De ce plângi? Ce înseamnă aceste lacrimi pe obrajii tăi?)

It was very careless of her to lose the keys! (A fost foarte neglijent din partea ei să-şi piardă cheile!)

It's the most careless haircut I've ever got. I'm not going to visit this hairdresser any more! (E cea mai neglijentă tunsoare pe care am avut-o. Nu voi mai veni niciodată la acest frizer!)

According to fantasy stories, dwarves are believed to have lived and worked in a mine. (Potrivit poveştii fantastice, piticii se crede că au trăit şi au muncit într-o mină.)

There was an explosion in Halemba mine in which 23 men died. (Acolo a fost o explozie în mina Halemba în care 23 de bărbaţi au murit.)

Please attach your photograph to your application form.
(Vă rog ataşaţi poza dumneavoastră la formularul de cerere.)

She's always been more attached to her grandmother than to her parents.
(Ea totdeauna a fost mai ataşată de bunica ei decât de părinţii ei.)

The exhibition of Pablo Picasso's paintings was a great success. It drew people from all Europe.
(Expoziţia picturilor lui Pablo Picasso a fost un mare succes. Ea a atras oameni din toată Europa.)

There's a free exhibition of post-war photographs in our library. Are you going to see it?
(Există o expoziţie gratuită de fotografii de după război în biblioteca noastră. Vrei să o vezi?)

She took advice from the lawyer to petition for divorce.
(Ea a urmat sfatul avocatului să puna petiţia pentru divorţ.)

He's a great trial lawyer. He managed to defend even those accused of a murder.
(El este un avocat de proces mare. El a organizat apărarea chiar şi pentru cei acuzaţi de crimă.)

He lost his job and he had to sell his house. He's homeless now.
(El şi-a pierdut locul de muncă şi a a trebuit să-şi vândă casa. Acum este fără adăpost.)

I pity the homeless people begging for money and sleeping on benches.
(Mi-e milă de oamenii fără adăpost care cerşesc şi dorm pe bănci.)

I deeply regret my decision not to have children.
(Regret profund decizia mea de a nu avea copii.)

We regret to inform you that your flight has been cancelled.
(Regretăm să vă informăm că zborul dumneavoastră a fost anulat.)

It's very generous of you to give so much money to charity.
(E foarte generos din partea ta să dai atât de mulţi bani pentru caritate.)

He's a very generous man. He always lends me his car when I need it.
(El este un om foarte generos. El totdeauna îmi împrumută maşina lui când am nevoie.)

It's a great prestige to be a graduate of Harvard Law School.
(Este un mare prestigiu să fi absolvent la Facultatea de Drept Harvard.)

When the unemployment rises, even the university graduates have difficulties to find a well-paid job.
(Când şomajul creşte, chiar şi absolvenţii de facultate au dificultăţi să-şi găsească un loc de muncă bine plătit.)

My grandmother used to tell us tales of adventure.
(Bunica mea obişnuieşte să ne spună poveşti de aventuri.)

The Lord of the Rings is a magical tale of friendship and love.
(Stăpânul Inelelor este o poveste magică despre prietenie şi dragoste.)

Don't be so selfish! Share the sweets with your sister!
(Nu fii egoist! Împarte dulciurile cu sora ta!)

He helps me for a purely selfish reason: he wants my sister to marry him.
(El m-a ajutat pur şi simplu dintr-un motiv egoist: el voia ca sora mea să se mărite cu el.)

Just leave me alone, OK? I had a stressful day and I'm not in the mood for joking!
(Doar lasă-mă singur, OK? Am avut o zi stresantă şi nu am chef de glumă!)

Warm summer days always put her in a happy mood.
(Zillele călduroase de vară totdeauna au făcut-o fericită.)

There's a wide variety of leisure activities available in big cities.
(Există o mare varietate de activităţi distractive în oraşele mari.)

I'm going to take up some sport in the leisure centre, because I'm tired of studying all the time.
(Am să merg să fac puţin sport în centrul de agrement, pentru că sunt obosit să studiez tot timpul.)

The army suffered a great loss, so the captain decided to surrender.
(Armata a suferit o mare pierdere, deci căpitanul a hotărât să se predea.)

She was on a diet, but she finally surrendered to the temptation of a delicious cake.
(Ea era pe dietă, dar până la urmă s-a predat tentaţiei unei prăjituri delicioase.)

Try to be patient. They should be here in a moment.
(Încearcă să ai răbdare. Ei ar trebui să fie aici într-o clipă.)

Because of long queues, you need to be patient to do shopping at this time of the day.
(Din cauza cozilor lungi, ai nevoie să ai răbdare la cumpărături în această parte a zilei.)

He's jealous of his girlfriend when somebody else even looks at her.
(El este gelos pe prietena lui chiar atunci când altcineva se uită la ea.)

She was a jealous child and never got on with children who had more than she did.
(Ea a fost un copil gelos şi niciodată nu stat cu copii care au făcut mai mult decât ea)

If you want to know what's new at the cinema and whether it's worth watching, read a page of film reviews in a good magazine.
(Dacă vrei să ştii noutăţile la cinema şi care sunt cele mai bune filme, citeşte o pagină cu comentarii despre filme într-o revistă bună.)

I'm going to see this film tomorrow. It was given a lot of favourable reviews.
(Am să merg să văd acest film mâine. A dat multe comentarii favorabile.)

They've applied to one of the biggest companies for financing their project.
(Ei au aplicat la cea mai mare companie pentru a-şi finanţa proiectul.)

When I saw the job advert it was already too late to apply for it.
(Când am văzut anunţul pentru locul de muncă a fost prea târziu să aplic pentru el.)

The standars of living have improved a lot. Almost everyone can afford a TV and a computer nowadays.
(Standerdele de viaţă au crescut mult. Aproape toată lumea )
îşi poate permite un televizor şi un computer în zilele noastre.)

The fortification of the town had to be improved in order to protect people against the enemy.
(Fortificaţiile oraşului trebuiau întărite cu scopul de a proteja oamenii împotriva inamicului.)

He proposed, but she refused to marry him.
(El a propus, dar ea a refuzat să se căsătorească cu el.)

He refused to do overtime, so the boss dismissed him.
(El a refuzat să facă ore suplimentare, aşa că şeful l-a concediat.)

People in Pland live, on average, 75 years.
(Oamenii în Polonia trăiesc, în medie, 75 de ani.)

The average income in Poland reached 2000 zlotys a month.
(Venitul mediu în Polonia a ajuns 2000 zloţi pe lună.)

He fired a few random shots, killing a woman who was passing by.
(El a tras câteva focuri la întâmplare, omorând o femeie care a trecut.)

They chose a random sample of people for the psychological experiment.
(Ei aleg un grup de oameni la întâmplare pentru un experiment psihologic.)

I'm busy, don't buther me today, ok?
(Sunt ocupat, nu mă deranjaţi astăzi, bine?)

The winter frost bothers me a lot. I really want the spring to come soon.
(Gerul de iarnă mă deranjează mult. Eu vreau cu adevărat să vină primăvara în curând.)

There was water on the floor, because the bucket got damaged and leaked.
(Era apă pe podea, pentru că găleata s-a deteriorat şi avea scurgeri.)

There was an explosion, because the petrol was leaking out of the tank and somebody dropped a cigarette. (A fost o explozie, pentru că benzina s-a scurs din rezervor şi cineva a aruncat o ţigară.)

I could afford my studies at Oxford, because I was given a scholarship.
(Mi-aş putea permite studii la Oxford, pentru că am primit o bursă şcolară.)
Nowaday, only students from poor families have a chance to get a scholarship.
(În zilele noastre, doar studenţii din familii sărace au o şansă să primească bursă.)

Although she's a boring teacher, she has a strong sense of justice. She always grades fairly.
(Deşi este o profesoară plictisitoare, ea are un puternic simţ al dreptăţii. Ea totdeauna a trecut clasa corect.)

He was taken to the court of justice for a serious crime.
(El a fost dus la curtea de justiţie pentru o infracţiune gravă.)

Their marriage broke up after 3 years, because Jane was cheating on Tom.
(Căsătoria lor s-a destrămat după 3 ani, pentru că Jane l-a înşelat pe Tom.)

He couldn’t recover after she broke up with him after 4 years of being together.
(El nu a putut să repare după ce ea a întrerupt-o cu el după ce au fost 4 ani împreună.)

He didn’t understand the book, because he omitted one very important chapter.
(El nu a înţeles cartea pentru că a omis un capitol foarte important.)

I was worrying all day long, because she omitted to tell me when she was leaving.
(Am fost toată ziua îngrijorată pentru că ea a omis să-mi spună când a plecat.)

His health has declined a lot recently, so he’s gone to the hospital.
(Sănătatea lui a scăzut mult recent, aşa că el s-a dus la spital.)

The standards of living in the city have declined. Nowadays, it’s suburbs that are inhabited be the rich.
(Standardele de viaţă din oraş au scăzut. În zilele noastre, suburbiile sunt cele locuite de bogaţi.)

The story concerns a young girl who lived in Britain a long time ago.
(Povestea se referă la o tânără care a locuit în Marea Britanie cu mult timp în urmă.)

The king’s private life concerned all the people who lived in the country.
(Viaţa privată a regelui îi interesa pe toţi oamenii care au locuit în ţară.)

The second exercise was so difficult that I didn’t even attempt to do it.
(Al doilea exerciţiu a fost aşa de dificil că nici n-am încercat să-l fac.)

I passed my driving test at the third attempt.
(Am trecut testul meu de conducere la a treia încercare.)

William Tell aimed the arrow carefully at the apple.
(William Tell a ţintit săgeata cu grijă spre măr)

His aim is to increase the sales of his company.
(Scopul lui este să crească vânzările companiei sale.)

I’m sure he will win the elections. It’s his destiny to lead his country.
(Sunt sigur că el va câştiga alegerile. Este destinul lui să conducă ţara asta.)

They believe it was their destiny to meet each other and be together for the rest of their lives.
(Ei cred că a fost destinul lor să se întâlnească fiecare şi să fie împreună pentru tot restul vieţii lor.)


No comments:

Post a Comment

Practice English for free there!

Cata Charisma Deutsch Lernen


Here I started to study English. You can do it for free. Just go in Cypris Chat - Virtual World English Learning Community in Second Life. Don't have Second Life? Get started, it's free!

You can teleport in Virtlantis a free resource and open community of practice for language learners and teachers in the virtual worlds of Second Life. Don't have Second Life? Get started, it's free!